Nguồn Lực Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) bằng Tiếng Việt

English

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin quan trọng cho những người đang tìm kiếm các dịch vụ và thông tin về Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD). Dưới đây là danh sách các biểu mẫu, ấn phẩm và các nguồn tài liệu quan trọng khác của EDD được dịch sang tiếng Việt.

Nếu bạn có thắc mắc và muốn biết thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ với chương trình và yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Việt miễn phí.

Bạn có thể cần tải xuống Adobe Reader miễn phí (chỉ bằng tiếng Anh) để xem và in các tài liệu được liên kết.

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Bảo Hiểm Thất Nghiệp là chương trình được các hãng sở tài trợ. Chương trình cung cấp các khoản trợ cấp ngắn hạn cho những người lao động bị mất việc làm hoặc bị giảm giờ làm việc mà không phải do lỗi của họ. Để tìm hiểu thêm về tình trạng thất nghiệp, vui lòng truy cập Nộp Đơn Tường Trình Thất Nghiệp – Tổng Quan (chỉ bằng tiếng Anh).

Lưu ý: Nếu bạn nộp đơn tường trình thất nghiệp, hãy cho chúng tôi biết ngôn ngữ nói và viết ưu tiên của bạn. Chúng tôi sẽ ghi vào hồ sơ để có thể hỗ trợ ngôn ngữ hiệu quả miễn phí.

Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu được dịch sang tiếng Việt. Để xem  tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập Bảo Hiểm Thất Nghiệp – Biểu Mẫu và Ấn Phẩm (chỉ bằng tiếng Anh).

Biểu Mẫu Điền Thông Tin

Mẫu Thư Phản Hồi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (DE 120Z/V)

Thông báo về Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa - chương trình của Liên bang (DUA) (DE 429DUA/V)

Đơn Kháng Cáo lên Sở Phát Triển Việc Làm (DE 1000M/V)
Người yêu cầu bảo hiểm và các hãng sở có thể sử dụng biểu mẫu DE 1000M để kháng nghị quyết định về tính đủ điều kiện do Sở đưa ra.

Sở Phát Triển Việc Làm - Đơn Than Phiền về Kỳ Thị (DE 8498/V)

Các Biểu Mẫu Chỉ Để Tham Khảo

Thông Báo Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (DE 429Z/V)
Cung cấp cho người yêu cầu bảo hiểm thông tin cụ thể về vấn đề tiền bạc và tính đủ điều kiện theo yêu cầu của họ. 

Thông Báo về Quyết Định và/hoặc Phán Quyết (DE 1080CZ/V)
Gửi cho các hãng sở và/hoặc người yêu cầu bảo hiểm qua đường bưu điện. Có thông tin về khả năng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp của người yêu cầu bảo hiểm. 

Thông Báo về Quyết Định (DE 1080MON/V)
Gửi qua đường bưu điện đến người yêu cầu bảo hiểm để thông báo về việc họ không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và thông tin về quyền kháng cáo của họ. 

Thông Báo về Yêu Cầu Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đã Nộp (Người Yêu Cầu Bảo Hiểm) (DE 1101CLMT/V)
Cung cấp cho người yêu cầu bảo hiểm một bản sao thông tin yêu cầu của họ khi được Sở xử lý. Thông báo này cũng cho những người yêu cầu bảo hiểm biết về việc họ có quyền chỉnh sửa các sai sót và/hoặc thiếu sót, cùng các hướng dẫn về cách thức liên hệ với Sở. 

THÔNG BÁO HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC NỘP (DE 1101ER/V)

Đơn Xin Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (DE 1101I/V)
Đây là mẫu đơn xin trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance, UI) dành cho những người yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp có ngôn ngữ ưu tiên là tiếng Việt. DE 1101I chỉ có thể được in và hoàn thành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, và có thể gửi fax hoặc gửi qua đường bưu điện tới EDD để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Bạn có thể tìm thấy đơn xin trợ cấp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách truy cập Bảo Hiểm Thất Nghiệp – Biểu Mẫu và Ấn Phẩm (chỉ bằng tiếng Anh).

Đơn Xin Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp để được Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Thảm Họa (DUA) (DE 1101ID/V)
Đây là mẫu đơn xin trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp dành cho những người yêu cầu trợ cấp có ngôn ngữ ưu tiên là tiếng Việt. Đơn này bao gồm biểu mẫu bổ sung xin Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Thảm Họa (Disaster Unemployment Assistance, DUA) nếu bạn đang thất nghiệp hoặc thất nghiệp một phần do thảm họa. DE 1101ID chỉ có thể được in và hoàn thành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, và có thể gửi fax hoặc gửi qua đường bưu điện tới EDD để nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Bạn có thể tìm thấy đơn xin trợ cấp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha bằng cách truy cập Bảo Hiểm Thất Nghiệp – Biểu Mẫu và Ấn Phẩm (chỉ bằng tiếng Anh). 

Thông Báo Buổi Hẹn (DE 1106Z/V)

Yêu Cầu Thông Tin Về Lương Truy Lĩnh (DE 1200/V)

Yêu Cầu Xác Minh Danh Tính (DE 1326C/V)
Thông báo cho người yêu cầu bảo hiểm biết rằng Sở không thể xác minh danh tính của họ và họ phải cung cấp các tài liệu nhận dạng. 

Các Tài Liệu Được Chấp Nhận để Xác Minh Danh Tính (DE 1326CD/V)
Danh sách các tài liệu được chấp nhận để xác minh danh tính.

Thông Báo về Khả Năng Trả Vượt Mức Hỗ Trợ (DE 1447/V)
Gửi cho người yêu cầu bảo hiểm qua đường bưu điện. Bao gồm thông tin về khả năng trả vượt mức hỗ trợ, trong đó người yêu cầu bảo hiểm có thể đã được trả quá số tiền trợ cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 

Phản Hồi về Khả Năng Chi Trả Vượt Mức và Tiền Phạt Khai Báo Sai (DE 1447CO-BZ/V)

Thông Báo về Khả Năng Chi Trả Vượt Mức và Phạt Khai Báo Sai (DE 1447CO-AZ/V)

Thông Báo Phúc Lợi Bị Từ Chối và Chi Trả Vượt Mức (DE 1480Z/V)

Thông Báo Giảm Thu Nhập (DE 2063/V)

Biểu Mẫu Tiếp Tục Yêu Cầu Bảo Hiểm (DE 4581CTO/V)
Đây là mẫu của Biểu Mẫu Tiếp Tục Yêu Cầu Bảo Hiểm để hỗ trợ những người yêu cầu bảo hiểm chứng nhận Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Đây chỉ là đơn mẫu và không thể in và gửi qua đường bưu điện đến EDD. Liên hệ EDD (chỉ bằng tiếng Anh) nếu bạn cần một mẫu đơn thay thế được cấp cho bạn để chứng nhận quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 

Thông Báo về Phỏng Vấn Tính Đủ Điều Kiện để Hưởng Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp (DE 4800/V)
Thông báo gửi cho người yêu cầu bảo hiểm có ghi ngày giờ phỏng vấn qua điện thoại về việc họ có đủ điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp không. 

Thông Báo Khoản Chi Có Điều Kiện - Đang Chờ Xem Xét Đủ Điều Kiện (DE 5400E/V) 

THẺ EDD DEBIT CARD BỊ TRẢ LẠI (DE 5613/V)

Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) Số Tài Khoản Khách Hàng (DE 5614/V)

THÔNG BÁO KHÁNG NGHỊ VÀ CHUYỂN QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ (DE6315/V)

Thông Báo về Quyền Hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp - Đang Chờ Kháng Nghị (DE6315CC/V)

Thông Báo về Yêu Cầu Đăng Ký Việc Làm (DE 8405/V)
Tư vấn cho người yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp rằng họ phải đăng ký việc làm bằng cách sử dụng CalJOBSSM trong vòng 21 ngày. 

Thông báo Quyết định Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa (DUA) (DE 8598DUA-D/V)

Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Những Điều Quý Vị Cần Biết (DE 1275B/V)
Giúp người yêu cầu bảo hiểm hiểu rõ các yêu cầu về tính đủ điều kiện mà phải đáp ứng để nhận quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 

Hướng Dẫn về Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp Cho Người Tham Gia Làm Việc Chung (DE 1275WS/V)
Tập sách này có thông tin về chương trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp (UI) Làm Việc Chung. 

Đối với Quyền Lợi của Quý Vị: Chương Trình Trợ Cấp Thất Nghiệp của California (DE 2320/V)
Mô tả các dịch vụ của EDD và được các hãng sở cấp cho cá nhân. 

Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Nộp Yêu Cầu Bảo Hiểm, Thông Tin Thanh Toán, Thông Tin Chung (DE 2320M/V)
Cách nộp hoặc mở lại yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp, nhận thông tin thanh toán hoặc thông tin chung về yêu cầu bảo hiểm và các nguồn thông tin khác có tại Trung Tâm Việc Làm của Mỹ ở California. 

Quản lý Yêu Cầu Bảo Hiểm Thất Nghiệp của bạn (DE 2327/V)
Các Gợi Ý để Hoàn Thành Biểu Mẫu Tiếp Tục Yêu Cầu Bảo Hiểm 

Gợi Ý để Đủ Điều Kiện Nhận Các Quyền Lợi Đào Tạo ở California (DE 2332/V)
Thông tin tổng quan nhanh về quy trình xét duyệt và hội đủ điều kiện hưởng Quyền Lợi Đào Tạo ở California (California Training Benefit, CTB). 

Cách Thiết Lập Tài KhoảnSM Trực Tuyến để Hưởng Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp (DE 2338H/V) 

Tờ Thông Tin 

Chương Trình Quyền Lợi Đào Tạo California (DE 8714U/V)
Tờ thông tin, hay còn gọi là “Tờ Thông Tin EDD” cung cấp thông tin chi tiết về chương trình Quyền Lợi Đào Tạo California (California Training Benefits, CTB). 

Quan trọng: Tài KhoảnSMUI Online (chỉ bằng tiếng Anh) vẫn là cách nhanh nhất để nộp đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi về yêu cầu bảo hiểm của mình bằng Tài Khoản UI Online khi chọn Liên Hệ Chúng Tôi ở đầu trang chủ.

Lưu ý: Nếu bạn nhận được một cuộc điện thoại từ EDD, ID người gọi của bạn có thể hiển thị “St of CA EDD” hoặc số điện thoại của Ban Dịch Vụ Khách Hàng UI 1-800-300-5616.

Ban Dịch Vụ Khách Hàng UI

Nhận trợ giúp nộp yêu cầu bảo hiểm qua điện thoại, các câu hỏi chung về UI và trợ giúp kỹ thuật về đăng ký trực tuyến, đặt lại mật khẩu và Số Tài Khoản EDD.

Giờ Làm Việc: 8 giờ sáng đến 7 giờ tối (giờ Thái Bình Dương), từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ của tiểu bang (chỉ bằng tiếng Anh).

Số điện thoại:

 • Tiếng Việt: 1-800-547-2058
 • Tiếng Anh: 1-800-300-5616. Để nói chuyện với thông dịch viên bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn, vui lòng gửi yêu cầu cho người đại diện trong cuộc gọi của bạn.
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (711): Cung cấp số UI (1-800-300-5616) cho tổng đài viên
 • TTY: 1-800-815-9387

Đường Dây Tự Phục Vụ Tự Động UI 

Nhận thông tin về cách gửi yêu cầu bảo hiểm mới hoặc mở lại yêu cầu bảo hiểm hiện có và khoản thanh toán cuối cùng của bạn đã được phát hành. Bạn cũng có thể chứng nhận các quyền lợi bằng cách sử dụng EDD Tele-CertSM, yêu cầu bản sao thông tin thuế 1099G và tìm Trung Tâm Việc Làm của Hoa Kỳ ở California tại địa phương của bạn.

Giờ Làm Việc: 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

Số điện thoại: 1-866-333-4606 (tiếng Anh).

Bảo Hiểm Khuyết Tật

Bảo Hiểm Khuyết Tật (Disability Insurance, DI) là chương trình được tài trợ bằng các khoản khấu trừ từ tiền lương của người lao động. Chương trình cung cấp các khoản thanh toán quyền lợi cho những người lao động bị mất lương khi họ không thể làm việc do mắc bệnh, gặp chấn thương hoặc mang thai không liên quan đến công việc. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập Giới Thiệu về Bảo Hiểm Khuyết Tật (chỉ bằng tiếng Anh).

Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu được dịch sang tiếng Việt. Để xem tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập Bảo Hiểm Khuyết Tật – Biểu Mẫu và Ấn Phẩm (chỉ băng tiếng Anh).

Thông Báo cho Nhân Viên (DE 1857A/V)

Điều Khoản Bảo Hiểm Khuyết Tật (DE 2515/V) - Để yêu cầu các biểu mẫu, vui lòng truy cập trang Biểu Mẫu và Ấn Phẩm Trực Tuyến  (chỉ bằng tiếng Anh).

Tờ Thông Tin (DE 8714C/V)
Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật

Để biết thêm thông tin và danh sách các địa điểm đặt văn phòng, vui lòng truy cập Địa Điểm Văn Phòng Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang (chỉ bằng tiếng Anh).

Để liên hệ với đại diện DI, vui lòng sử dụng Hệ Thống Cung Cấp Thông Tin Qua Điện Thoại Tự Động DI (chỉ bằng tiếng Anh):

 • Để yêu cầu thông dịch viên:
  1. Vui lòng gọi 1-800-480-3287.
  2.  Chọn Tiếng Anh.
  3. Chọn tùy chọn để nói chuyện với người đại diện.
  4. Yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Việt.
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (711): Cung cấp số DI (1-800-480-3287) cho tổng đài viên
 • TTY: 1-800-563-2441

Người đại diện làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ Thái Bình Dương), từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ của tiểu bang (chỉ bằng tiếng Anh).

Quan Trọng: SDI Online là cách nhanh nhất để nộp và nhận thông tin về yêu cầu bảo hiểm DI của bạn. Khi sử dụng SDI Online (chỉ bằng tiếng Anh), bạn có thể đặt các câu hỏi bảo mật về yêu cầu bảo hiểm của mình và nhận được phản hồi trực tiếp. Từ trang chủ của bạn:

 1. Chọn ID Yêu Cầu cho yêu cầu bảo hiểm hiện tại của bạn.
 2. Chọn Yêu Cầu Cập Nhật Yêu Cầu Bảo Hiểm trong phần Thông Tin về Yêu Cầu Bảo Hiểm.
 3. Chọn Loại Yêu Cầu từ menu thả xuống và chọn Tiếp theo.
 4. Thêm câu hỏi cụ thể vào yêu cầu bảo hiểm của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Bảo Hiểm Khuyết Tật (chỉ bằng tiếng Anh).

Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương

Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương (Paid Family Leave, PFL) cung cấp các khoản thanh toán phúc lợi cho những người cần nghỉ làm để chăm sóc thành viên trong gia đình bị ốm nặng, chăm sóc trẻ mới sinh hoặc tham gia vào một sự kiện đủ điều kiện vì thành viên gia đình tham gia nghĩa vụ quân sự. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Hưởng Lương (chỉ bằng tiếng Anh).

Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu được dịch sang tiếng Việt. Để xem tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Hưởng Lương – Biểu Mẫu và Ấn Phẩm (chỉ bằng tiếng Anh).

Thông Báo cho Nhân Viên (DE 1857A/V)
Lưu ý: Áp phích này phải được dán tại nơi làm việc của nhân viên được đài thọ theo Bảo Hiểm Thất Nghiệp và SDI.

Hướng Dẫn Hoàn Thành Đơn Yêu Cầu Quyền Lợi Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương (Paid Family Leave, PFL) (DE 2475/V)

Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương (DE 2511/V)
Lưu ý: Các hãng sở phải cung cấp tài liệu Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương cho nhân viên mới và những người yêu cầu nghỉ phép để chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh nặng hoặc chăm sóc trẻ mới sinh. Các tài liệu này có thể được tải xuống và cung cấp dưới dạng thông báo chính thức cho nhân viên.

Tờ Thông Tin về Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương (DE 8519/V)

Để biết thêm thông tin và danh sách các địa điểm đặt văn phòng, vui lòng truy cập Địa Điểm Văn Phòng Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang (chỉ bằng tiếng Anh).

Để liên hệ với đại diện PFL, vui lòng sử dụng Hệ Thống Cung Cấp Thông Tin Qua Điện Thoại Tự Động PFL (chỉ bằng tiếng Anh):

 • Tiếng Việt: 1-866-692-5596
 • Tiếng Anh: 1-877-238-4373. Nếu bạn gọi đến đường dây điện thoại bằng tiếng Anh, bạn có thể nói chuyện với thông dịch viên bằng cách làm theo các bước sau:
  • Chọn Tiếng Anh.
  • Chọn tùy chọn để nói chuyện với người đại diện.
  • Yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Việt.
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (711): Cung cấp số PFL (1-877-238-4373) cho tổng đài viên
 • TTY: 1-800-445-1312
 •  

Người đại diện làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ Thái Bình Dương), từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ của tiểu bang (chỉ bằng tiếng Anh).

Quan Trọng: Bạn có thể đặt câu hỏi PFL bằng cách truy cập phần Hỏi EDD (chỉ bằng tiếng Anh).

 1. Chọn mục Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương.
 2. Chọn tiểu mục Yêu Cầu Khác.
 3. Chọn chủ đề (Câu Hỏi) Khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Nghỉ Phép Vì Lý Do Gia Đình Có Hưởng Lương (chỉ bằng tiếng Anh).

Thanh Toán Vượt Mức Trợ Cấp

Thanh toán vượt mức trợ cấp xảy ra khi quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp, khuyết tật hoặc PFL không đủ điều kiện nhận. Điều quan trọng là phải hoàn trả khoản thanh toán dư để tránh bị thu nợ và khởi kiện. Tạo tài khoản myEDD để truy cập vào Dịch Vụ Thanh Toán Trợ Cấp Dư, một cách thuận tiện và bảo mật giúp quý vị quản lý khoản thanh toán dư trực tuyến.

Ghi chú: Dịch Vụ Thanh Toán Trợ Cấp Dư chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin, truy cập Thanh Toán Vượt Mức Trợ Cấp và Hình Phạt (chỉ có tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha).

Liên hệ Bộ Phận Thu Tiền Thanh Toán Vượt Mức Trợ Cấp theo số 1-800-676-5737 (tiếng Anh) trong giờ làm việc thông thường và yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Farsi Chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị:

 • Giải đáp thắc mắc liên quan đến khoản thanh toán vượt mức trợ cấp.
 • Cập nhật địa chỉ và số điện thoại.
 • Ghi danh vào Dịch Vụ Thanh Toán Trợ Cấp Dư.

Quý vị cũng có thể truy cập Hỏi EDD để thay đổi địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại.

Người đại diện làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (Giờ Thái Bình Dương), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ của tiểu bang. Nhân viên lập hóa đơn và nhà cung cấp của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thông dịch và biên dịch miễn phí cho hơn 100 ngôn ngữ.

Thuế Quỹ Lương

Chúng tôi quản lý các chương trình thuế quỹ lương của California và cung cấp nhiều nguồn thông tin và hướng dẫn để hỗ trợ các hãng sở. Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập Thuế Quỹ Lương (chỉ bằng tiếng Anh).

Tại đây bạn có thể tìm thấy các tài liệu được dịch sang tiếng Việt. Để xem tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập Thuế Quỹ Lương – Biểu Mẫu và Ấn Phẩm (chỉ bằng tiếng Anh).

Để liên hệ với đại diện Để liên hệ với đại diện Thuế Quỹ Lương hoặc sử dụng Hệ Thống Cung Cấp Thông Tin Qua Điện Thoại Tự Động (chỉ bằng tiếng Anh):

 • Tiếng Anh: Gọi 1-888-745-3886 và yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Việt.
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (711): Cung cấp số điện thoại Hỗ Trợ Thuế Quỹ Lương (1-888-745-3886) cho tổng đài viên
 • TTY: 1-800-547-9565

Nếu có thắc mắc về việc thanh toán quá mức trợ cấp, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Thu Tiền Thanh Toán Quá Mức Trợ Cấp theo số 1-800-676-5737 (tiếng Anh) và yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Việt.

Người đại diện làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ Thái Bình Dương), từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ của tiểu bang (chỉ bằng tiếng Anh).

Để biết thêm thông tin và danh sách các địa điểm văn phòng, vui lòng truy cập Liên hệ Ban Phụ Trách Thuế Quỹ Lương (chỉ bằng tiếng Anh). Truy cập Bộ Tìm Kiếm Địa Điểm Văn Phòng (chỉ bằng tiếng Anh) để tìm một văn phòng thuế việc làm gần bạn.

Việc Làm và Đào Tạo

Thông qua các địa điểm của Trung Tâm Việc Làm CaliforniaSM của Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ việc làm và đào tạo mang lại lợi ích cho người tìm việc, người lao động bị sa thải, hãng sở, v.v. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Việc Làm và Đào Tạo (chỉ bằng tiếng Anh).

Hiện tại chúng tôi chưa có tài liệu nào được dịch sang tiếng Việt. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu đã dịch khi có sẵn. Để xem tài liệu bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập Việc Làm và Đào Tạo – Biểu Mẫu và Ấn Phẩm (chỉ bằng tiếng Anh).

Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ ở California 

Truy cập Bộ Tìm Kiếm Địa Điểm Văn Phòng (chỉ bằng tiếng Anh) để liên hệ với Trung Tâm Việc Làm của Hoa Kỳ ở California gần bạn. Để biết thông tin chung về dịch vụ lực lượng lao động:

 • Tiếng Anh: Gọi 1-916-654-7799 và yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Việt.
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (711): Cung cấp số điện thoại của Dịch Vụ Lực Lượng Lao Động (916-654-7799) cho tổng đài viên

Để tìm một công việc, liệt kê một công việc đang mở và duyệt qua các dịch vụ việc làm trực tuyến khác, hãy truy cập CalJOBSSM (chỉ bằng tiếng Anh). Để được hỗ trợ, hãy gọi cho CalJOBS theo số 1-800-758-0398.

Thông Tin Thị Trường Lao Động

Nếu có thắc mắc, nhận xét hoặc đề xuất về thông tin thị trường lao động:

 • Tiếng Anh: Gọi 916-262-2162 và yêu cầu thông dịch viên nói tiếng Việt.
 • Gửi Fax bằng Tiếng Anh: 916-651-5784
 • Dịch Vụ Chuyển Tiếp California (711): Cung cấp số điện thoại của Thông Tin Thị Trường Lao Động (916-262-2162) cho tổng đài viên

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thị trường lao động để giúp các đối tác lực lượng lao động và các hãng sở tìm kiếm, truy cập và sử dụng thông tin và dịch vụ thị trường lao động. Xem tài liệu Chuyên Gia Tư Vấn Thị Trường Lao Động theo Quận (PDF) (chỉ bằng tiếng Anh) để biết danh sách số điện thoại và email của các chuyên gia tư vấn Thị Trường Lao Động ở California.

Trang Chủ EDD

Trang web của chúng tôi không được dịch sang Tiếng Việt. Bạn có thể truy cập trang chủ Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) và sử dụng tính năng Google TranslateSM ở cuối trang chủ trong phần Dịch Thuật.

Quan Trọng: Tính năng Google TranslateSM chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bản dịch có thể không chính xác. Sử dụng bản dịch làm hướng dẫn sơ bộ. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của các bản dịch theo tính năng và do đó không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin không chính xác nào hoặc các thay đổi về định dạng trang do sử dụng tính năng này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Miễn Trừ Trách Nhiệm Khi Sử Dụng Tính Năng Google Translate.