ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (Employment Development Department, EDD) ਸਰੋਤ

English

ਅਸੀਂ EDD ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ EDD ਫਾਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ Adobe Reader ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ - ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ – ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ (DE 1000M/P)
DE 1000M ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ (DE 8498/P)

ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਫਾਰਮ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ (DE 120Z/P)

ਸੰਘੀ ਆਪਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (DUA) ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 429DUA/P)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 429Z/P)
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 1080CZ/P)
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ (DE 1080MON/P)
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਦਾਅਵੇਦਾਰ) (DE 1101CLMT/P)
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀ(DE 1101I/P)
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। DE 1101I ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ – ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਆਫ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (Disaster Unemployment Assistance, DUA) (DE 1101ID/P) ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Disaster Unemployment Assistance (DUA) ਲਈ ਪੂਰਕ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ। DE 1101ID ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ – ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 1101ER/P)

ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 1106Z/P)

ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ (DE 1200/P)

ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (DE 1326C/P)
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (DE 1326CD/P)
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 1447/P)
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਓਵਰਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ UI ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ (DE 1447CO-BZ/P)

ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 1447 CO-AZ/P)

ਫਾਇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 1480Z/P)

ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 2063/P)

ਜਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ (DE 4581CTO/P)
ਇਹ UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਾਅਵੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ EDD ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। EDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਦਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਯੋਗਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸੂਚਨਾ (DE 4800/P)
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲੰਬਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 5400E/P)

ਵਾਪਸ ਆਇਆ EDD ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ (DE 5613/P)

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (EDD) ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (DE 5614/P)

ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ (DE 6315/P)

ਅਪੀਲ ਲੰਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 6315CC/P)

ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 8405/P)
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CalJOBSSM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (DE 8598DUA-D/P)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (DE 1275B/P)
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ UI ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DE 2320/P)
EDD ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ: ਫਾਈਲ ਦਾਅਵੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ (DE 2320M/P)
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਭਾਂ (California Training Benefits, CTB) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ (DE 2332/P)
California Training Benefits (CTB) ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਇੱਕ UI ਔਨਲਾਈਨSM ਖਾਤਾ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (DE 2338H/P)

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DE 8714U/P)
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ, ਜਾਂ “EDD ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ” ਜੋ California Training Benefits (CTB) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: UI ਔਨਲਾਈਨSM (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਪੇਜ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ UI ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EDD ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ "St of CA EDD" ਜਾਂ UI ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ 1-800-300-5616 ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

UI ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ

ਫ਼ੋਨ, ਆਮ UI ਸਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ, ਅਤੇ EDD ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ), ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਫੋਨ ਨੰਬਰ:

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: 1-800-300-5616। ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ (711): ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ UI ਨੰਬਰ (1-800-300-5616) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • TTY: 1-800-815-9387

UI ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ EDD Tele-CertSM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੀ 1099G ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਘੰਟੇ: ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ।

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 1-866-333-4606 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ (Disability Insurance, DI)

Disability Insurance (DI) ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੱਟ, ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ Disability Insurance ਬਾਰੇ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ Disability Insurance – ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (DE 1857A/P)

ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (DE 2515/P)

ਫਾਰਮ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੰਨਾ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ (DE 8714C/P)

ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਰਾਜ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

DI ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ,  DI ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫ਼ੋਨ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

 • ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ:
  1. 1-800-480-3287 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
  2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਚੁਣੋ।
  3. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
  4. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ (711): ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ DI ਨੰਬਰ (1-800-480-3287) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • TTY: 1-800-563-2441

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ), ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: SDI ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ DI ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  SDI ਔਨਲਾਈਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੋਂ:

 1. ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ID ਚੁਣੋ।
 2. ਚੁਣੋ ਦਾਅਵਾ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਦਾਅਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ।
 3. ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਅਗਲਾ.
 4. ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ Disability Insurance (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ (Paid Family Leave, PFL)

Paid Family Leave (PFL) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ, ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ Paid Family Leave (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ Paid Family Leave – ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (DE 1857A/P)

ਨੋਟ ਕਰੋ:ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ SDI ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ. 

Paid Family Leave (PFL) ਲਾਭਾਂ (DE 2475/P) ਲਈ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡ

Paid Family Leave (DE 2511/P)
ਨੋਟ ਕਰੋਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਵ ਬਰੋਸ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Paid Family Leave Flyer (DE 8519/P)

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਰਾਜ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

ਕਿਸੇ PFL ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ,  PFL ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫ਼ੋਨ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

 • ਪੰਜਾਬੀ: 1-866-627-1568
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: 1-877-238-4373। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਚੁਣੋ।
  • ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
  • ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ (711): ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ PFL ਨੰਬਰ (1-877-238-4373) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • TTY: 1-800-445-1312

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ), ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PFL ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ EDD ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

 1. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੁਣੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ
 2. ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੁਣੋ ਫੁਟਕਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
 3. ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਹੋਰ (ਸਵਾਲ)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ(ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ

ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜਾਂ PFL ਦੇ ਉਹ ਲਾਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ myEDD ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ।

ਨੋਟ: ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ) ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1-800-676-5737 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਬਦਲਣ ਲਈ EDD ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ), ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ

ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ - ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

ਇੱਕ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫ਼ੋਨ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ):

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: 1-888-745-3886 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ (711): ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ (1-888-745-3886) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
 • TTY: 1-800-547-9565

ਲਾਭ ਓਵਰਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, 1-800-676-5737 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 'ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਓਵਰਪੇਮੈਂਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ), ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕੇਟਰ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆSM ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ  (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇਖੋ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ – ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ  (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਫੇਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕੇਟਰ (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: 1-916-654-7799 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ (711): ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੰਬਰ (916-654-7799) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ CalJOBSSM (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, CalJOBS ਨੂੰ 1-800-758-0398 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ:

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: 916-262-2162 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੈਕਸ: 916-651-5784
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ (711): ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰਬਰ (916-262-2162) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹਕਾਰ (PDF) (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇਖੋ।

EDD ਹੋਮਪੇਜ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  EDD ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਮਪੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ Google ਅਨੁਵਾਦSM ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: Google ਅਨੁਵਾਦSM ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਜ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  Google ਅਨੁਵਾਦ ਬੇਦਾਅਵਾਦੇਖੋ।