Thông Tin về Google Translate

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm của Google Translate™

Tính năng Google Translate được cung cấp trên trang web của Sở Phát Triển Việc Làm (Employment Development Department, EDD), chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Các trang hiện được hiển thị bằng Tiếng Anh trên trang web của EDD là nguồn chính thức về thông tin chương trình và các dịch vụ do EDD cung cấp. Mọi sai lệch hoặc khác biệt có trong bản dịch không có giá trị ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào phát sinh liên quan đến thông tin có trong bản dịch của trang web, vui lòng tham khảo phiên bản Tiếng Anh.

EDD không thể đảm bảo tính chính xác của bản dịch này và do đó không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin không chính xác nào do dịch bằng công cụ này.

Không được dùng Google Translate để dịch các biểu mẫu và ấn phẩm được cung cấp trên trang web của EDD. Một số biểu mẫu và ấn phẩm đã được sở dịch sang các ngôn ngữ khác.

Vui lòng hỏi ý kiến người dịch về tính chính xác nếu quý vị phụ thuộc vào bản dịch hoặc đang sử dụng trang web này cho mục đích kinh doanh chính thức.

Các Trường Hợp Ngoại Lệ của Google Translate

Có các phần cụ thể trên trang web của EDD không cung cấp dịch vụ dịch của Google Translate. Những phần đó bao gồm trang Labor Market Information (Thông Tin Thị Trường Lao Động) và các đơn đăng ký trực tuyến của EDD.

Đơn Đăng Ký Trực Tuyến của EDD

Hiện tại, có các đơn đăng ký trên web trên trang web của EDD không cung cấp công cụ tự động Google Translate. EDD đã loại trừ các trang và/hoặc các phần đó để duy trì tính bảo mật của thông tin bảo mật.

Những phần sau đây không có tính năng Google Translate:

  • Ask EDD (Hỏi EDD)
  • CalJOBSSM
  • e-Services for Business (Dịch Vụ Điện Tử cho Doanh Nghiệp)
  • Employment Training Provider List (Danh Sách Nhà Cung Cấp Chương Trình Đào Tạo Việc Làm)
  • eWOTC (Tín Dụng Thuế Cơ Hội Việc Làm [Work Opportunity Tax Credit, WOTC] trực tuyến)
  • Online Forms and Publications (Biểu Mẫu và Ấn Phẩm Trực Tuyến)
  • Payroll Tax Seminars (Hội Thảo về Thuế Quỹ Lương)
  • SDI Online (Bảo Hiểm Khuyết Tật Tiểu Bang [State Disability Insurance, SDI] Trực Tuyến)
  • UI OnlineSM (Bảo Hiểm Thất Nghiệp Trực Tuyến)

Thông Tin Chung

EDD sử dụng Google Translate để cung cấp thông tin trên hầu hết các trang của trang web này. Google Translate là dịch vụ tự động miễn phí, dựa vào dữ liệu và công nghệ để cung cấp các bản dịch. Tính năng Google Translate chỉ được cung cấp nhằm mục đích cung cấp thông tin. Không nên coi các bản dịch là chính xác và chỉ dùng làm hướng dẫn gần đúng. Các bản dịch tự động bằng tính năng Google Translate không được đảm bảo là chính xác hoặc không có ngôn ngữ không chính xác hay không phù hợp.

Các trang hiện được hiển thị bằng Tiếng Anh trên trang web của EDD là nguồn chính thức về thông tin chương trình và các dịch vụ do EDD cung cấp. EDD không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hợp thời của bất kỳ bản dịch nào do Google Translate cung cấp.  EDD sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng tính năng Google Dịch.

Một số tệp, biểu mẫu và các mục khác không được dịch bao gồm nhưng không giới hạn các biểu mẫu, ấn phẩm, nút đồ họa, thanh điều hướng thả xuống, hình đồ họa, ảnh và các kết quả của tính năng tìm kiếm. Ngoài ra, một số đơn đăng ký trên trang web của EDD không cung cấp công cụ tự động Google Translate.

Google Translate tương thích nhất với Internet Explorer 9 trở lên hoặc Google Chrome.

Vui lòng hỏi ý kiến người dịch về tính chính xác nếu quý vị phụ thuộc vào bản dịch hoặc đang sử dụng trang web này cho mục đích kinh doanh chính thức.