Impormasyon ng Google Translate

Disclaimer ng Google Translate™

Ang feature na Google Translate, na ibinibigay sa website ng Departamento ng Pagpapaunlad sa Trabaho (Employment Development Department, EDD), ay para lamang magbigay ng impormasyon.

Ang mga web page na kasalukuyang nasa Ingles sa website ng EDD ay ang opisyal na mapagkukunan para sa impormasyon ng programa at mga serbisyong ibinibigay ng EDD. Ang anumang hindi pagkakaayon o pagkakaiba na ginawa sa pagsasalin-wika ay walang legal na obligasyon at walang legal na epekto. Kung may anumang tanong na lumitaw na may kaugnayan sa impormasyong nakapaloob sa isinalin na website, mangyaring sumangguni sa Ingles na bersyon.

Ang EDD ay hindi magagarantiyahan ang kawastuhan ng pagsasalin-wika na ito at kaya ay hindi ito mananagot para sa anumang hindi tamang impormasyon na nagreresulta mula sa tool para sa application sa pagsasalin-wika.

Ang mga form at paglalathala na ibinibigay sa website ng EDD ay hindi maisasalin gamit ang Google Translate. Ang ilang form at paglalathala ay isinasalin ng departamento sa ibang pang mga wika.

Mangyaring kumonsulta sa isang tagapagsalin-wika para sa kawastuhan kung inaasahan mo ang pagsasalin-wika o ginagamit ang site na ito para sa opisyal na negosyo.

Mga Hindi Isinama sa Google Translate

May mga partikular na lugar sa website ng EDD na hindi nagbibigay ng serbisyo sa pagsasalin-wika ng Google Translate. Kasama sa mga lugar na iyon ang page ng Impormasyon tungkol sa Labor Market at ang mga online application ng EDD.

Mga Online Application ng EDD

Sa kasalukuyan, may mga web-based na application sa website ng EDD na hindi nagbibigay ng automated na tool ng Google Translate. Ibinukod ng EDD ang mga page at/o lugar na iyon upang mapanatili ang seguridad ng kumpidensyal na impormasyon.

Ang mga sumusunod na lugar ay walang kasamang Google Translate:

  • Tanungin ang EDD:
  • CalJOBSSM
  • e-Services para sa Negosyo
  • Listahan ng Tagapagbigay ng Pagsasanay sa Trabaho
  • eWOTC
  • Mga Online Form at Mga Paglalathala
  • Mga Seminar tungkol sa Buwis sa Payroll
  • SDI Online
  • UI OnlineSM

Pangkalahatang Impormasyon

Ang EDD ay ginagamit ang Google Translate upang magbigay ng pagsasalin-wika sa karamihan ng mga web page sa website na ito. Ang Google Translate ay isang libre, automated na serbisyo na umaasa sa data at teknolohiya upang maibigay ang mga pagsasalin-wika nito. Ibinibigay ang feature na Google Translate para lamang magbigay ng impormasyon. Ang mga pagsasalin-wika ay hindi dapat ituring na eksakto at dapat lamang gamitin bilang inisyal na gabay. Ang mga awtomatikong pagsasalin-wika ng Google Translate ay hindi maigagarantiyang eksakto o walang kasamang hindi tama o hindi naaangkop na salita.

Ang mga web page na kasalukuyang nasa Ingles sa website ng EDD ay ang opisyal na mapagkukunan para sa impormasyon ng programa at mga serbisyong ibinibigay ng EDD. Hindi tinitiyak o ginagarantiya ng EDD ang kawastuhan, pagiging maaasahan, o pagiging napapanahon ng anumang pagsasalin-wika na ibinibigay ng Google Translate.  Ang EDD ay hindi tatanggap ng pananagutan para sa anumang pagkawala o natamo bilang resulta ng paggamit ng Google Translate.

Ang ilang file, form, at iba pang mga item ay hindi maisasalin kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga form, paglalathala, graphical na button, drop-down na nabigasyon, mga graphic, larawan, at mga resulta ng feature sa paghahanap. Bilang karagdagan, ang ilang application sa website ng EDD ay hindi nagbibigay ng automated na tool ng Google Translate.

Pinakamagandang makikita ang Google Translate sa Internet Explorer 9 o mas bago o sa Google Chrome.

Mangyaring kumonsulta sa isang tagapagsalin-wika para sa kawastuhan kung inaasahan mo ang pagsasalin-wika o ginagamit ang site na ito para sa opisyal na negosyo.